Καλύτερα ένα τέλος με πόνο, 
παρά ένας πόνος χωρίς τέλος